LCD i2c thông tin và sử dụng

Ứng dụng Arduino trong điều khiển thiết bị điện, điện tử.
Xêm thêm tại: http://kythuatvatlieu.org/magazine/arduino.html
Post Reply
User avatar
support
Posts: 273
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

LCD i2c thông tin và sử dụng

Post by support » 07 Sep 2017, 20:00

Xem về LCDi2c tại http://playground.arduino.cc/Code/LCDAPI

và code mẫu tại

https://playground.arduino.cc/Code/LCDi2c

Cách đấu:
LCD I2C connection.PNG
LCD I2C connection.PNG (248.28 KiB) Viewed 182 times
Cách tìm địa chỉ I2C của từng module: https://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner

Code: Select all

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
 
#define BACKLIGHT_PIN   13

LiquidCrystal_I2C lcd(0x20); // Set the LCD I2C address 
 
// Creat a set of new characters
const uint8_t charBitmap[][8] = {
  { 0xc, 0x12, 0x12, 0xc, 0, 0, 0, 0 },
  { 0x6, 0x9, 0x9, 0x6, 0, 0, 0, 0 },
  { 0x0, 0x6, 0x9, 0x9, 0x6, 0, 0, 0x0 },
  { 0x0, 0xc, 0x12, 0x12, 0xc, 0, 0, 0x0 },
  { 0x0, 0x0, 0xc, 0x12, 0x12, 0xc, 0, 0x0 },
  { 0x0, 0x0, 0x6, 0x9, 0x9, 0x6, 0, 0x0 },
  { 0x0, 0x0, 0x0, 0x6, 0x9, 0x9, 0x6, 0x0 },
  { 0x0, 0x0, 0x0, 0xc, 0x12, 0x12, 0xc, 0x0 }
 
};
 
 
void setup()
{
  int charBitmapSize = (sizeof(charBitmap ) / sizeof (charBitmap[0]));
 
 
 // Switch on the backlight
 pinMode ( BACKLIGHT_PIN, OUTPUT );
 digitalWrite ( BACKLIGHT_PIN, HIGH );
 
 lcd.begin(16,2);        // initialize the lcd 16x2
 
 
  for ( int i = 0; i < charBitmapSize; i++ )
  {
   lcd.createChar ( i, (uint8_t *)charBitmap[i] );
  }
 
 lcd.home ();          // go home
 lcd.print("Hello, ARDUINO "); 
 lcd.setCursor ( 0, 1 );    // go to the next line
 lcd.print (" FORUM - fm  ");
 delay ( 1000 );
}
 
 
void loop()
{
  lcd.home ();
  // Do a little animation by writing to the same location
  for ( int i = 0; i < 2; i++ )
  {
   for ( int j = 0; j < 16; j++ )
   {
     lcd.print (char(random(7)));
   }
   lcd.setCursor ( 0, 1 );
  }
  delay (200);
}
Xem thêm: Một mẫu LCD I2C khác:
https://www.youtube.com/watch?v=y_ijqXASwv8


Post Reply