Một số câu lệnh trong Arduino cần chú ý

Ứng dụng Arduino trong điều khiển thiết bị điện, điện tử.
Xêm thêm tại: http://kythuatvatlieu.org/magazine/arduino.html
Post Reply
User avatar
support
Posts: 270
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Một số câu lệnh trong Arduino cần chú ý

Post by support » 18 Sep 2017, 20:22

Cách sử dụng break câu lệnh lặp lồng nhau. Với Arduino, lệnh break chỉ có tác dụng với câu lệnh lặp gần nhất.

Code: Select all

void loop() [
   while (yourCondition1 && loopOK) {
      while (yourCondition2 && loopOK) {
         while (yourCondition3 && loopOK) {
            if (true) { //some BAILOUT condition
               loopOK = false;
               break;
            }
         }
      }
   }
}


Post Reply